Regulament Concurs "Work Smarter, Not Harder!"

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului " Work smarter, not harder!” (numit în cele ce urmează "Concurs") este compania APT Resources & Services SRL, cu sediul în București, Strada Clucerului nr. 82 B2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/26889/1994, Cod de Identificare Fiscală RO 6646907, cont RO83BACX0000001465634000 deschis la UniCredit Bank SA, Sucursala Grigore Mora (denumita în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul").  Regulamentul este obligatoriu pentru toti participanții.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfașoară în perioada 15.09.2021 – 25.10.2021, pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România și care este angajată a companiei APT Resources & Services conform contractului de punere la dispozitie  încheiat cu clientul acesteia,  HP Inc România și care se afla în lista de distribuție electronică a Newsletter-ului PEOPLE FIRST - KEEPING IT HUMAN.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs alți angajați ai companiei APT Resources & Services SRL si/sau angajatii societatilor afiliate acesteia si/sau angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora, dacă angajarea lor nu are la bază contractul de punere la dispozitie  încheiat cu clientul acesteia, HP Inc România.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să respecte condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 5.

3.5. Concursul se desfașoară în luna septembrie 2021 în cadrul activității de distribuire prin intermediul poștei electronice a Newsletter-ului PEOPLE FIRST - KEEPING IT HUMAN, dedicat doar angajaților companiei APT Resources & Services conform contractului de punere la dispozitie  încheiat cu clientul acesteia, HP Inc România.

 

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigator în cazul în care acesta încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie la tragerea la sorți, conținuturi care nu respectă prevederile de la secțiunea 5.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa fără a plăti nici o taxă, începând cu  data de 15.09.2021. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

5.2.  Să trimită pâna pe data de 24.09.2021, la adresa de e-mail silvia.iliescu@apt.ro, conținut care face obiectul acestui concurs pentru ediția de luna următoare a Newsletter-ului PEOPLE FIRST - KEEPING IT HUMAN.

5.3. Conținutul pe care participanții îl trimit trebuie să facă referire la 3 sfaturi mai puțin cunoscute din instrumentele de lucru, la birou sau de acasă,  sau sfaturi de învățare a limbii engleze pe care le folosesc în activitățile zilnice.

5.4. Conținutul nu poate fi copiat din alte surse sau din ediții anterioare ale Newsletter-ului PEOPLE FIRST - KEEPING IT HUMAN și trebuie să nu încalce regulile decenței și bunului simț în comunicare.

5.5. Participantul nu poate trimite mai mult de un singur conținut.

5.6. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul www.apt.ro si politica DPP disponibilă pe website-ul https://www.apt.ro/politica-de-confidentialitate.

5.7. Să furnizeze Organizatorului datele de contact: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Va fi extras un singur câștigător. Câștigătorul va obține un test Aptis, pus la dispoziție de către British Council în valoare de 425 ron.  Informații despre premiul concursului se pot găsi urmărind link-ul: https://www.britishcouncil.ro/en/exam/aptis?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=exams-adults-aptis-eu-ro-apt. 

6.2. Pentru ca extragerea să se desfășoare trebuie să existe cel puțin 5 persoane care pot participa la extragerea la sorți conform Secțiunii 5. 

6.3. Câștigătorul  va fi selectat aleatoriu dintre participanții care au îndeplinit toate condițiile de la Secțiunea 5, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediului website-ului https://www.tragerilasorti.ro/. Tragerea la sorți va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de trimitere a conținutului.

6.4. Câștigătorul va fi anunțat în maxim 2 zile lucrătoare de la extragere, prin mesaj transmis către adresa de e-mail a participantului. Premiul se va ridica direct de la British Council dar nu mai târziu de 3 luni de zile de la data la care a fost anunțat că este câștigător. Orice premiu nerevendicat nu se reportează.

6.5. Valoarea neta estimată a fiecărui premiu lunar este de 425 RON.

6.6. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani.  În oricare dintre situațiile de mai jos, câștigătorii își vor pierde dreptul de atribuire a premiului. În acest caz, Organizatorul va repeta extragerea în aceleași condiții, până la acordarea premiului conform prezentului Regulament.

6.8.1. În cazul în care câștigătorul comunică refuzul de a primi premiul.

6.8.2. În cazul în care nu este îndeplinită oricare dintre conditiile prevazute la sectiunea 5.

6.7. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anuntării câștigătorului, către APT Resources & Services, pe adresa: Str. Clucerului nr. 82. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.8. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA EXTRAGERII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerea din cauza unor situații neprevăzute și de neîmpiedicat, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și in cazul în care extragerea lunară nu poate fi desfășurată conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematură a extragerii nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării extragerii, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului www.apt.ro.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Premiul oferit de către organizatorul concursului este compensat 100 % cu partenerul acestuia, British Council și nu presupune plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă șau a altor taxe sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Organizatorul trebuie să asigure buna relație dintre fiecare câștigător și partenerul British Council, astfel încât premiul să fie oferit corespunzător.

9.3. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere.

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

10.2. APT Resources & Services SRL  garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European (GDPR) si a Legii 191/2018.

10.3. APT Resources & Services SRL se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale catre terți.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație care, în accepțiunea dată de Codul Civil intră în categoria evenimentelor de forță majoră sau cazul fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1351Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice aceasta participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe www.apt.ro.

12.3. Datele de identificare ce urmează să fie prelucrate de către Organizator și sunt solicitate tuturor  participanților la concurs sunt următoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, informații de pe Cartea de Identitate.