Regulamentul Concursului "Prohuman te angajează și te premiază!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

1.1. Organizatorul concursului "Prohuman te angajează și te premiază!” (numit în cele ce urmează "Concurs") este compania Prohuman APT SRL, cu sediul în București, Strada Av. Popisteanu nr.54A, Expo Business Park, cladire corp 1, sector 1, București, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/26889/1994, Cod de Identificare Fiscală RO 6646907, cont RO83BACX0000001465634000 deschis la UniCredit Bank SA, Sucursala Grigore Mora (denumita în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul").  Regulamentul este obligatoriu pentru toti participanții.


SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI

2.1. Concursul este organizat și se desfașoară în perioada 20.07.2022-23.07.202 și se adresează exclusiv participanților la evenimentul Universitatea de Vară, Tusvanyos, cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Concursului, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Concurs are dreptul să participe orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România.

3.2. Nu au dreptul să participe în Concurs angajații companiei Prohuman APT  SRL si/sau angajatii societatilor afiliate acesteia si/sau angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la acest Concurs implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să respecte condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 5.

3.5. Concursul se desfașoară exclusiv în cadrul evenimentului Universitatea de Vară, Tusvanyos ce se desfășoara în zilele de 20.07.2022 și de 23.07.2022, interval orar 09.00.00 – 18.00, în  Baile Tusnad, județul Harghita.

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Sunt descalificate automat persoanele care participă la Concurs asumându-și o identitate falsă.

Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Concurs sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigator în cazul în care acesta nu a furnizat date corecte de contact, s-a înscris utilizând date false, sau încearcă să influențeze Concursul prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN CONCURS

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Consurs poate participa fără a plăti nici o taxă, în perioada 20.07.2022, interval orar 09.00-18.00 și 23.07.2022, interval orar 09.00 - 18:00. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

5.2. Să trimită CV-ul propriu la cel putin una dintre adresele de e-mail brasov@prohuman.ro și office@prohuman.ro cu titlul Eveniment Tusnayad sau sa completeze CV-ul in cadrul evenimentului la standul Organizatorului.

5.3. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul www.apt.ro si politica DPP disponibilă pe website-ul http://www.prohuman.ro/politica-de-confidentialitate.


5.4. Să furnizeze Organizatorului datele de contact: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail, prin completarea unui formular în cadrul evenimentului Universitatea de Vară, Tusvanyos. Acest formular va fi introdus în urna de extragere. 


SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Va fi extras un singur câștigător iar premiul constă într-o bicicleta Bicicleta Touring Pegas Hoinar în valoare de 1,950.01. Premiul va fi înmânat sub forma unui voucher. 

6.2. Câștigătorul va fi selectat aleatoriu dintre participanții care au îndeplinit toate condițiile de la Secțiunea 5, printr-un mecanism de tragere la sorți, în cadrul evenimentului în data de 23 iulie 2022. 

6.3. Câștigătorul va fi anunțat în aceeași zi, până la ora 20:00, direct daca este la standul Organizatorului în momentul extragerii, telefonic sau prin mesaj transmis către adresa de e-mail comunicată de către participant. Premiul se va ridica personal sau comanda online cu livrare la domiciliu de la Pegas (https://bicicletapegas.ro/)  în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care i se comunică pe email că a fost desemnat câștigător în urma tragerii la sorți. Pe site-ul https://bicicletapegas.ro/ , în momentul comenzii online trebuie introdus codul de pe voucherul înmânat. 

6.4. Valoarea neta totală estimată a premiilor este de 1,950.01 LEI. 

6.5. Premiul câștigat nu poate fi înlocuit cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani.  În oricare dintre situațiile de mai jos, câștigătorul își va pierde dreptul de atribuire a premiului. În acest caz, Organizatorul va repeta extragerea, de aceasă data prin intermediul site-ului www.tragerilasorti.ro, până la acordarea premiului conform prezentului Regulament.

6.5.1. În cazul în care câștigătorul comunică refuzul de a primi premiul sau în cazul în care nu ridică premiul în termenul prevăzut la punctul 6.3. 

6.5.2. În cazul în care Organizatorul constată după extragerea câștigătorului că acesta a folosit date false sau incorecte pe CV-ul depus/trimis sau pe formularul completat pentru urna de extragere. 

6.5.3. În cazul în care nu este îndeplinită oricare dintre conditiile prevazute la sectiunea 5. 

6.6. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și depusă personal sau expediată prin poștă, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data încheierii concursului către Prohuman APT, pe adresa: Strada Dimitrie Cantemir nr. 2-4, Brașov. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.7. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezentul concurs.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA EXTRAGERII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerile din cauza unor situații neprevăzute și de neîmpiedicat, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și in cazul în care extragerile nu pot fi desfășurate conform planului, din cauza, spre exemplu, unor fenomene naturale  sau defecțiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematură a extragerilor nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării extragerii, participanții vor fi anunțați la standul Organizatorului și vor fi postate notificări și pe pagina de Facebook a acestuia, https://www.facebook.com/Prohuman.Brasov.


7.4. Organizatorul nu poate fi considerat responsabil pentru eventualii participanți care se înscriu în concurs folosind conturi de Instagram sau de Facebook false sau multiple.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. Organizatorul Concursului este răspunzător pentru calcularea și plata impozitului pe premiu cu reținere la sursă și a tuturor taxelor sociale legale.

8.2. Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.


SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.2. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere. 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentului Concurs își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

10.2. APT Prohuman SRL garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European (GDPR) si a Legii 190/2018.

10.3. APT Prohuman SRL se angajează să utilizeze datele personale exclusiv în scopul recrutării. 

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație care, în accepțiunea dată de Codul Civil intră în categoria evenimentelor de forță majoră sau cazul fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1351Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice aceasta participanților la Concursul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

12.1 Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2 Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.facebook.com/Prohuman.Brasov si pe www.prohuman.ro.

12.3 Datele de identificare ce urmează să fie prelucrate de către Organizator și sunt solicitate tuturor  participanților la concurs sunt următoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa fizică conform Carte de Identitate, numele de profil pe platformele de social-media Instagram si Facebook.


Nyereményjáték szabályzat

“Dolgozz a Prohumannál és nyerj!” 

1.         A verseny szervezője és hivatalos szabályai.

1.1. A „Dolgozz a Prohumannál és nyerj!” verseny szervezője. (a továbbiakban: "Verseny") a Prohuman APT SRL cég, amelynek székhelye Bukarest, Av. Popisteanu utca 54A, Expo Business Park, 1. épület, 1. kerület, Bukarest, Cégjegyzékszám J40 / 26889 /1994számon van bejegyezve, adóügyi azonosító kód RO 6646907, bankszámla RO83BACX0000001465634000, az UniCredit Bank SA,  nyitotta Grigore Mora fiókjában (a továbbiakban: „Szervező”)

1.2. A verseny a jelen Hivatalos Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) rendelkezéseinek megfelelően kerül megrendezésre. A szabályok minden résztvevőre kötelező érvényűek. 

2.         A verseny időtartama és helyszíne.

2.1. A verseny 2022.07.20-2022.07.23 között kerül megrendezésre és kizárólag a Nyári Egyetem rendezvényén, Tusványoson résztvevőknek szól, akik a jelen Szabályzat alapján. A Szervező fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására vagy kiegészítésére, valamint a Játék felfüggesztésének és/vagy megszüntetésének jogát, feltéve, hogy a résztvevőket legalább 24 órával a Szabályok módosításának/kiegészítésének időpontja előtt értesíti.

3. Részvételre vonatkozó szabályok.

3.1. A Versenyen részt vehet minden olyan személy, aki a verseny kezdetének napján legalább 18. életévét betöltötte, és Romániában állandó lakóhellyel vagy lakhellyel rendelkezik.

3.2. A Prohuman APT SRL alkalmazottai és/vagy a hozzá kapcsolódó cégek alkalmazottai és/vagy a Pályázatban részt vevő cégek alkalmazottai, valamint az elsőfokú hozzátartozók (házastársaik) nem jogosultak a pályázaton részt venni.

3.3. A versenyen való részvétel a jelen Szabályzat teljes és kifejezett ismeretét és elfogadását jelenti.

3.4. A nyertesnek meg kell felelnie az 5. pontban foglalt részvételi feltételeknek.

3.5. A nyereményjáték kizárólag a Nyári Egyetem, Tusványos rendezvény ideje alatt kerül megrendezésre, 2022.07.20. és 2022.07.23., 09.00 és 18.00 óra között, a Hargita megyei Tusnádfürdőn.  

4.         A résztvevők kizárása

4.1. A Versenyben résztvevő személyek hamis személyazonosságot feltételezve automatikusan kizárásra kerülnek.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy visszavonja a nyertesnek kinevezett résztvevőt, ha nem adta meg a megfelelő elérhetőségeit, hamis adatokkal regisztrált, vagy hamis módon próbálja befolyásolni a Nyereményjátékot a rendelet előírásaival. 

5.         A nyereményjátékban való részvétel feltételei

5.1. A Versenyre jelentkezni kívánó személy díjfizetés nélkül vehet részt 2022.07.20., 09.00-18.00 és 2022.07.23. között, 09.00-18.00 között. A regisztrációhoz a résztvevőknek be kell tartaniuk az alábbiakat:

5.2. Önéletrajzát a brasov@prohuman.ro vagy office@prohuman.ro e-mail címek legalább egyikére Tusnád Esemény címmel elküldeni vagy az önéletrajzot a rendezvény ideje alatt a Szervező standjánál kitölteni.

5.3. Tudomásul venni e szabályzat rendelkezéseit, amelyek elérhetők a www.prohuman.ro weboldalon, valamint a DPP szabályzatát, amely a http://www.prohuman.ro/politica-de-confidentialitate weboldalon érhető el.

5.4. A Nyári Egyetem rendezvény ideje alatt, Tusványoson egy űrlap kitöltésével megadni a Szervezőnek elérhetőségeit: név, vezetéknév, telefonszám, e-mail cím. Ez az űrlap a szavazóurnába kerül. 

6.         Nyeremény és a nyeremény átadása

6.1. Csak egy nyertest sorsolunk ki, a nyeremény egy 1950,01 LEI értékű Pegas Hoinar túrakerékpár. A díjat utalvány formájában adjuk át.

6.2. A nyertest a 2022. július 23-i esemény alkalmával sorsolás útján véletlenszerűen választják ki azok közül a résztvevők közül, akik megfeleltek az 5. pontban foglalt valamennyi feltételnek.

6.3. A nyertest még aznap, 20:00 óráig hirdetjük ki közvetlenül, ha a sorsolás időpontjában a Szervező standjánál tartózkodik, telefonon vagy a résztvevő által megadott e-mail címre küldött üzenetben. A nyeremény személyes átvétele vagy online megrendelése házhoz szállítással a Pegas-tól (https://bicicletapegas.ro/) attól a naptól számított 15 munkanapon belül történik, amikor e-mailben értesítették arról, hogy a sorsolást követően őt jelölték ki nyertesnek. A https://bicicletapegas.ro/ oldalon az online rendelésnél a feladott utalvány kódját kell megadni.

6.4. A nyeremények becsült nettó összértéke 1 950,01 LEI.

6.5. Az elnyert nyeremény más termékekkel vagy nyereményekkel nem helyettesíthető, valamint a készpénz értékét sem. Az alábbi helyzetek bármelyikében a nyertes elveszíti a nyeremény odaítélésének jogát. Ebben az esetben a Szervező megismétli a sorsolást, ezúttal a www.tragerilasorti.ro weboldalon keresztül, egészen a jelen Szabályzat szerinti díjazásig.

6.5.1. Ha a nyertes bejelenti a nyeremény átvételének megtagadását, vagy a nyereményt a 6.3. pontban meghatározott határidőn belül nem veszi vissza.

6.5.2. Ha a Szervező a nyertes kisorsolása után megállapítja, hogy a benyújtott/elküldött önéletrajzon vagy a kitöltött szavazólapon valótlan vagy téves adatokat használt fel.

6.5.3. Ha az 5. pontban meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül.

6.6. Bármilyen lehetséges fellebbezést, ideértve a nyeremény érvényesítését és odaítélését, a résztvevő írásban személyesen, illetve postai úton nyújthatja be, a verseny időpontjától számított legfeljebb 5 munkanapon belül a Prohuman APT-hez, a következő címen: Dimitrie Cantemir utca, 2-4 sz., Brassó. A fellebbezést a kézhezvételtől számított legfeljebb 10 munkanapon belül elbírálják. Ha a fellebbező elégedetlen lesz a döntéssel, megkísérlik a fellebbezést békés úton rendezni, ha pedig ez nem lehetséges, a vitás kérdéseket az illetékes román bíróságok rendezik.

6.7. A versenyen résztvevőknek részvételi díjat nem kell fizetni. 

7.         A kisorsolás visszavonása

7.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a sorsolást előre nem látható helyzetek miatt, előzetes értesítés nélkül törölje. Ez akkor is érvényes, ha a kisorsolás nem hajtható végre tervszerűen, például természeti jelenségek vagy hardver- vagy szoftverhiba miatt.

7.2. A sorsolás idő előtti törlése nem von maga után semmilyen jogot a résztvevők számára.

7.3. A sorsolás lemondása esetén a résztvevőket a Szervező standjánál értesítjük, az értesítéseket pedig Facebook-oldalán, https://www.facebook.com/Prohuman.Brasov címen teszik közzé.

7.4. A Szervező nem vállal felelősséget azon résztvevőkért, akik hamis vagy több Instagram vagy Facebook fiókkal jelentkeznek a versenyre. 

8.         Adók

8.1. A forrásadó és minden törvényes szociális adó számítása és megfizetése a Versenyszervező feladata.

8.2. A Verseny Résztvevőit semmilyen közvetlen vagy közvetett költség nem terheli 

9.         A szervező felelőssége

 

9.1. A Szervező nem vállal felelősséget a nyertest ért károkért, függetlenül e károk természetétől, a nyereményt a nyertesnek történő átadásától kezdve.

9.2. Az, hogy a nyertes nem veheti át a nyereményt a jelen Játékon belül, mentesíti a Szervezőt minden felelősség alól. 

10. A személyes adatok védelme 

10.1. A Pályázaton résztvevők a személyes adatoknak a Szabályzatban kifejezetten megjelölt módon történő közlésével kifejezetten és egyértelműen hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik mérlegelés, érvényesítés, díjazás céljából, a promóciós szervezők adókötelezettségei teljesítése érdekében bekerüljenek a Szervező adatbázisába.

10.2. A Prohuman APT SRL garantálja, hogy bármely személyes adat feldolgozása a 2. sz. Az Európai Parlament (GDPR) 2016. április 27-i 679. cikke és a 190/2018 törvény

10.3. A Prohuman APT SRL vállalja, hogy a személyes adatokat kizárólag toborzás céljából használja fel 

11. Vis maior esetén

11.1. A jelen Szabályzat alkalmazásában vis maiornak minősül minden olyan esemény, amelyet a Szervező nem ellenőrizhet, nem orvosolhat vagy előre nem láthat, ideértve a Szervező rajta kívül álló okok miatti ellehetetlenülését is, és amelynek bekövetkezése miatt a Szervező nem tudja teljesíteni kötelezettségeit.

11.2. Ha olyan helyzet, amely a Ptk. értelmében a vis maior esemény vagy véletlen esemény kategóriájába tartozik, részben vagy egészben megakadályozza vagy késlelteti a Szabályzat végrehajtását és a Nyereményjáték folytatását, a Szervező mentesül kötelezettségei teljesítéséért való felelősség alól, amennyiben a Ptk. 1351. cikke értelmében akadályozzák vagy késleltetik. A Szervező, ha vis maiorra vagy véletlen esetre hivatkozik, köteles ezt a fennálló Pályázat résztvevőivel közölni a vis maior bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül.

 12. Hivatalos versenyszabályok

12.1 A Versenyben való részvétellel a pályázók vállalják, hogy betartják a jelen Szabályzat minden rendelkezését, feltételét és szabályát.

12.2 A Versenyszabályzat minden jelentkező számára ingyenesen elérhető a https://www.facebook.com/Prohuman.Brasov és a www.prohuman.ro oldalon.

12.3 A Szervező által feldolgozandó és a versenyen résztvevő valamennyi résztvevőtől megkövetelt azonosító adatok a következők: név, vezetéknév, e-mail cím, személyi igazolvány szerinti lakcím, profilnév az Instagram és a Facebook közösségi oldalakon.