Regulament tombolă

" Vreau să particip la RecruiTECH Romania

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

1.1. Organizatorul tombolei "Vreau să particip la RecruiTECH Romania” (numit în cele ce urmează "Concurs") este compania Prohuman APT SRL, cu sediul în București, Strada Aviator Poposteanu, nr. 54 A, cladire 1, etaj 4, Expo Business Park, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub numărul J40/26889/1994, Cod de Identificare Fiscală RO 6646907, cont RO83BACX0000001465634000 deschis la UniCredit Bank SA, Sucursala Grigore Mora (denumita în cele ce urmează “Organizatorul”).

1.2. Tombola se va derula conform prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în continuare "Regulamentul").  Regulamentul este obligatoriu pentru toti participanții.

SECȚIUNEA 2. PERIOADA ȘI ARIA DE DESFĂȘURARE A TOMBOLEI

2.1. Concursul este organizat și se desfașoară în perioada 22.02.2023 – 11.04.2023, pe întreg teritoriul României în conformitate cu prevederile prezentului Regulament. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Tombolei, cu condiția înștiințării prealabile a participanților cu cel puțin 24 de ore înainte de data la care orice modificare/completare la Regulament va deveni aplicabilă.

SECȚIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. În Tombolă are dreptul să participe orice persoana fizică cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la data începerii concursului, care are domiciliul stabil sau reședința în România și care a completat integral chestionarul aferent studiului de piață “Atragerea candidatilor IT in anul 2023“ desfasurat de catre compania Prohuman APT in colaborare cu BestJobs Recrutare SA.

3.2. Nu au dreptul să participe în Tombolă alți angajați ai companiei Prohuman APT sau BestJobs Recrutare SA si/sau angajatii societatilor afiliate acesteia si/sau angajații companiilor implicate în realizarea Concursului, precum și rudele de gradul întâi și afinii (soț/soție) acestora.

3.3. Participarea la această Tombolă  implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

3.4. Câștigătorul trebuie să respecte condițiile de participare prevăzute la Secțiunea 5.

3.5. Tombola se desfașoară în lunile februarie și martie 2023 în cadrul studiului de piață “Atragerea candidatilor IT in anul 2023“, dedicat oricărei persoane care face parte din industria IT de pe piața din România și își dorește să participe la acest studiu de piață.

 

SECȚIUNEA 4. DESCALIFICAREA PARTICIPANȚILOR

4.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a elimina din Tombolă sau de a anula decizia prin care un participant este desemnat câștigator în cazul în care acesta încearcă să influențeze Tombola prin modalități frauduloase sau nu respectă prevederile Regulamentului.

4.2. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu înscrie la tragerea la sorți, chestionare completate care nu respectă prevederile de la secțiunea 5.

SECȚIUNEA 5. PARTICIPAREA ÎN TOMBOLĂ

5.1. Orice persoană care dorește să se înscrie în Tombolă poate participa fără a plăti nici o taxă, începând cu  data de 22.02.2023. Pentru a se înscrie, participanții trebuie să respecte următoarele:

5.2.  Să completeze integral până pe data de 22.03.2023, chestionarul aferent studiului de piață “Atragerea candidatilor IT in anul 2023“: https://www.surveymonkey.com/r/P73X9PN

5.3. Răspunsurile trebuie să reflecte realitatea iar la baza lor sa stea experiența personală a participantului / respondentului în industria IT.

5.4. Răspunsurile nu pot fi copiate din alte surse și trebuie să nu încalce regulile decenței și bunului simț în comunicare.

5.5. Participantul nu poate completa chestionarul mai mult de o singură dată.

5.6. Prin participarea la Tombolă se consideră implicit acordul ca răspunsurile completate de fiecare participant să fie incluse în rezultatele finale și în interpretarea studiului de piață “Atragerea candidatilor IT in anul 2023“, ce va face obiectul unei prezentări / unor prezentări în cadrul evenimentului RecruiTech (recruiTECH - Pagina principală) dar și în cadrul altor evenimente la care organizatorul participă și a unor articole ce vor fi publicate in presă și pe site-ul organizatorului. Răspunsurile completate în chestionar (exclusiv datele cu caracter personal pe baza cărora se face înscrierea la Tombolă) vor fi distribute și către partenerul organizatorului, respectiv BestJobs Recrutare SA, care le va folosi în aceeași manieră ca și organizatorul dar care poate cumula rezultatele cu rezultate de la alte studii de piață organizate independent de Prohuman APT.

5.7. Să ia la cunoștință prevederile prezentului regulament, disponibil pe website-ul https://www.prohuman.ro/blog si politica DPP disponibilă pe website-ul https://www.prohuman.ro/politica-de-confidentialitate.

5.8. Să furnizeze Organizatorului datele de contact: nume, prenume, telefon, adresa de e-mail și orașul de reședință.

SECȚIUNEA 6. PREMII ȘI ACORDAREA PREMIILOR

6.1. Vor fi extrași 5 câștigători. Câștigătorii vor obține câte un bilet de participare gratuită la evenimentul RecruiTech Romania  ce se va desfășura on-line (recruiTECH - Pagina principală) în valoare netă de 60 euro/bilet, calculat la cursul valutar din ziua achiziției. Biletele pot fi utilizate online în cadrul desfășurării evenimentului RecruiTech Romania  în data de 20 aprilie 2023. Biletele sunt valabile doar pe parcursul evenimentului în data de 20 aprilie 2023.

 

6.2. Pentru ca extragerea să se desfășoare trebuie să existe cel puțin 20 de persoane care pot participa la extragerea la sorți conform Secțiunii 5.

 

6.3. Câștigătorii vor fi selectați aleatoriu dintre participanții care au îndeplinit toate condițiile de la Secțiunea 5, printr-un mecanism de tragere la sorți, prin intermediului website-ului https://www.tragerilasorti.ro/. Tragerea la sorți va avea loc în maxim 5 zile lucrătoare de la data limită de completare a chestionarului.

6.4. Câștigătorii vor fi anunțați în maxim 2 zile lucrătoare de la extragere, prin mesaj transmis către adresa de e-mail a participanților sau telefonic. Premiile se vor trimite prin e-mail dar nu mai târziu de 1 săptămână de la data la care a fost anunțat că este câștigător. Orice premiu nerevendicat nu se reportează.

6.5. Valoarea neta estimată premiului este de 60 euro/bilet, calculat la cursul valutar din ziua achiziției.

6.6. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani.  În oricare dintre situațiile de mai jos, câștigătorii își vor pierde dreptul de atribuire a premiului. În acest caz, Organizatorul va repeta extragerea în aceleași condiții, până la acordarea premiului conform prezentului Regulament.

6.6.1. În cazul în care câștigătorul comunică refuzul de a primi premiul.

6.6.2. În cazul în care nu este îndeplinită oricare dintre condițiile prevazute la secțiunea 5.

6.7. Orice eventuală contestație, inclusiv privind modul de validare și acordare a premiului, poate fi formulată în scris de către participant și trimisă pe e-mail la adresa olguta.toma@prohuman.ro, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anuntării câștigătorului. Contestația se va soluționa în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la primire. În cazul în care contestatorul va fi nemulțumit de decizie, se va încerca rezolvarea contestației pe cale amiabila, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

6.8. Participanților nu le este impusă nicio cheltuială sau taxă de participare legată de prezenta tombolă.

SECȚIUNEA 7. ANULAREA EXTRAGERII

7.1. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula extragerea din cauza unor situații neprevăzute și de neîmpiedicat, fără notificări prealabile. Acest lucru se aplică și in cazul în care extragerea nu poate fi desfășurată conform planului, din cauza, spre exemplu, unor defecțiuni de hardware sau software.

7.2. Orice anulare prematură a extragerii nu implică drepturi pentru participanți.

7.3. În cazul anulării extragerii, vor fi postate notificări adecvate în cadrul website-ului https://www.prohuman.ro/blog.

SECȚIUNEA 8. TAXE

8.1. 8.1. Premiul acordat este considerat avantaj in natura si va fi impozitat cu toate contributiile, conform Legii in vigoare

8.2. Participanților la Tombolă nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte.

 

 

SECȚIUNEA 9. RĂSPUNDEREA ORGANIZATORULUI

9.1. Organizatorul nu va fi răspunzător pentru prejudicii, suferite de către câștigător, indiferent de natura acestor prejudicii, suferite din momentul predării premiului către câștigător.

9.3. Imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia oricărui premiu din cadrul acestui Concurs exonerează Organizatorul de orice răspundere.

 

SECȚIUNEA 10. CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

10.1. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții prezentei Tombole își exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor personale să intre în baza de date a Organizatorului în vederea efectuării deliberării, validării, atribuirii premiului, pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale organizatorilor de promoții.

10.2. Prohuman APT SRL  garantează că prelucrarea oricăror date personale va fi facută cu respectarea Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European (GDPR) si a Legii 191/2018.

10.3. Prohuman APT SRL  se angajează să nu dezvaluie nici un fel de date personale către terți.

SECȚIUNEA 11. FORȚA MAJORĂ

11.1. Pentru scopul acestui Regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

11.2. Dacă o situație care, în accepțiunea dată de Codul Civil intră în categoria evenimentelor de forță majoră sau cazul fortuit, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Tombolei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată, conform art.1351Cod civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice aceasta participanților la Tombolă existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forța majoră.

SECȚIUNEA 12. REGULAMENTUL OFICIAL AL TOMBOLEI

12.1. Prin participarea la această Tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

12.2. Regulamentul Concursului va fi disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe https://www.prohuman.ro/blog.

  12.3. Datele de identificare ce urmează să fie prelucrate de către Organizator și sunt solicitate tuturor participanților la concurs sunt următoarele: nume, prenume, adresa de e-mail, telefon, oraș de reședintă.